www.archive-net-2013.com » NET » S » SAB-BOLIG

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 359 . Archive date: 2013-12.

 • Title: Sønderborg Andelsboligforening
  Descriptive info: .. Om SAB.. Vedtægter.. Målsætning.. Historie.. Hovedbestyrelsen.. Nyheder.. Materiale - Afdelingsbestyrelsesseminar 2013.. Materiale - Introduktion for nye afdelingsbestyrelsesmedlemmer.. Materiale - Fakta om befolkningsudvikling.. Lydpotten - September 2013.. Årsberetning 2012.. Renoveringsprojekt afd.. 33 - Jørgensgård.. Udbudsbekendtgørelse for kommende totalentreprise - læs.. her.. Projekter.. Den boligsociale helhedsplan er et formaliseret projektsamarbejde mellem Sønderborg  ...   fem boligafdelinger er beliggende i Sønderborg by, henholdvis: Kløver-/Hvedemarken, Søstjernevej m.. fl.. , Jørgensgård, Stenbjergparken og Nørager.. Sundhed og Trivsel's egen hjemmeside klik.. Se helhedsplan.. Få teksten læst op.. Forside.. Boligsøgende.. Boligafdelinger.. Beboere.. Afdelingsbestyrelsen - håndbog.. Login i forum.. Driftsforstyrrelser/reparation.. Kontakt.. Håndværkergården.. Links.. Programpakker.. Download Adobe Flash Plugin og Reader.. Erhvervsordning..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Om SAB
  Descriptive info: Boligorganisationen er en andelsboligorganisation og øverste myndighed er repræsentantskabet.. Foreningen har et bredt udbud af boligtyper, størrelsesmæssigt varierende fra 1 værelses ungdomsboliger til 5 værelses rækkehuse.. Boligerne er beliggende i Sønderborg kommune.. Sønderborg Andelsboligforenings Årsberetning.. Soenderborg_Andelsboligforenings_aarsberetning_2011.. pdf..

  Original link path: /topmenu/om-sab.html
  Open archive

 • Title: Målsætning
  Descriptive info: Værdigrundlag Sønderborg Andelsboligforening (udkast).. Klik her og du kommer til SABs værdigrundlag.. A.. Nybyggeri.. SAB ønsker at bevare en aktiv byggepolitik og til enhver tid altid gøre os klart:.. Hvilket slags byggeri - der er behov for.. Hvad slags byggeri - vi ønsker at bygge.. Hvilken målgruppe - vi ønsker at bygge til.. Der skal til stadighed være overvejelser om grundkøbs-anskaffelser, køb og optioner.. Alle projekter skal:.. Ledsages af behovsanalyse (bl.. a.. ventelister).. Ledsages af total økonomiske vurderinger.. Ledsages af vurderinger af ressource forbrug (så lavt forbrug som muligt).. Ledsages af tilbud til beboerne om valgmuligheder ved indretning af boligen.. B.. Byfornyelse.. SAB ønsker at deltage aktivt i byfornyelse.. Løbende overvejelser om opkøb af private ejendomme til byfornyelse og almen brug.. C.. Renoveringer.. SAB ønsker, at boligerne skal være af tidssvarende standard.. Alle renoveringsprojekter skal ledsages af en tilstandsvurdering.. Alle renoveringsprojekter skal ledsages af en behovsanalyse.. Beboerne skal inddrages i renoveringsprojekter.. D.. Råderet.. SAB vil give beboerne mulighed for at gøre egen bolig individuel efter ønsker og behov indenfor de gældende regler for råderet i egen bolig.. Råderetskataloger (udvidet positivliste).. Lån via afdelingens midler eller eksternt imod lejeforhøjelse.. E.. Administration/økonomi.. SAB vil sikre, at omkostningerne holdes på et rimeligt niveau.. Administrationsbidraget skal afspejle det reelle forbrug.. Sammenlægning af mindre afdelinger har høj prioritet - målet er ca.. 150 lejemål pr.. afdeling.. Der skal skriftlige arbejdsgange.. Der skal forefindes stillingsbeskrivelser.. F.. Udlejning.. SAB vil sikre, at udlejningsreglerne følger med tiden.. Udlejningspolitikken skal løbende vurderes og evt.. justeres.. G.. Miljø.. SAB vil undgå brug af sprøjtemidler.. SAB vil arbejde for miljøforbedrende foranstaltninger.. SAB vil skabe et godt bo-miljø.. SAB skal udvikle metoder til at undersøge medlemmernes og beboernes krav og ønsker.. H.. Informations- og markedsføring.. SAB vil aktivt  ...   udført arbejde til den rigtige pris.. Håndværkergården medtages i alle udbud og budgetterer ikke med overskud.. Målsætninger:.. Tilbudsgivning.. Vi vil sikre at beboeren/afdelingen modtager et tilbud inden for rimelig tid og bidrage med erfaring, ideer og faglig kompetence for, at opfylde beboerens ønske og forventning bedst muligt.. Kundetilfredshed (ekstern dialog).. Vi vil skabe direkte dialog med beboeren og arbejde for, at få afstemt/afklaret kundens forventning til opgaven.. Kundetilfredshed (intern dialog).. Vi vil sikre, at alle medarbejdere kender virksomhedens mål og inddrages i problemstillinger og evaluering af opgaver.. Kvalitetssikring (fejl og mangelafhjælpning).. Vi vil sikre en hurtig og tilfredsstillende fejl og mangelafhjælpning, samt vie kunden en positiv oplevelse ved henvendelse herom.. Kvalitetssikring (kvalitet og finish).. Vi vil udføre arbejdet håndværksmæssig korrekt og sikre, at alle medarbejdere efterlever virksomhedens krav.. Tværfaglige projekter.. Vi vil sikre effektiv løsning af opgaver med flere faggrupper involveret.. Økonomi.. Vi vil overholde budgettet, og drive lønsom og konkurrencedygtig forretning.. M.. Forsyningsvirksomheder.. SAB vil nøje følge, hvad der sker i vore forsyningsvirksomheder.. Fjernvarme, el-forsyning, vandforsyning, antenneforening m.. v.. Forsøge at få hovedbestyrelsesmedlemmer valgt ind i bestyrelserne.. Hvis pkt.. 1 ikke er muligt, forsøge at få beboere valgt ind.. N.. Bestyrelsen.. Sikre god kontakt til afdelingsbestyrelserne.. Hovedbestyrelsesmedlemmerne skal være til rådighed for afdelings- bestyrelsen i deres mødeaktivitet.. Hovedbestyrelsesmedlemmerne skal til afdelingsmøderne give en status i forhold til målsætningsprogrammet.. SAB skal arbejde for et tættere samarbejde med andre boligorganisationer.. Udvikle fælles byggepolitik.. Udvikle fælles behovsanalyser.. Udvikle fælles IT.. Arbejde for et administrativt samarbejde.. Sikre, at hovedbestyrelsesmedlemmerne er i stand til at udfylde deres plads på betryggende vis.. Uddannelsesplan for nye bestyrelsesmedlemmer.. Hovedbestyrelsen følger relevante kurser og seminarer fra BL.. Målsætningen vurderes og justeres løbende.. Der gives en status på målsætningen på repræsentantskabsmødet og den justerede målsætning præsenteres..

  Original link path: /topmenu/maalsaetning.html
  Open archive
 •  

 • Title: Historie
  Descriptive info: Sønderborg Andelsboligforening blev stiftet den 6.. maj 1938.. Ifølge vedtægterne er det foreningens formål at bygge og administrere beboelsesejendomme efter gældende regler for almene boligorganisationer.. At det er en almen boligorganisation betyder.. - At den drives i overensstemmelse med lovgivningen om almene boliger m.. - At foreningens vedtægter er godkendt af Sønderborg Kommune.. - At Sønderborg Kommune fører tilsyn med foreningen.. Foreningen skal bygge og administrere beboelsesejendomme til kostprisen.. Det vil sige at foreningen ikke tjener penge til nogen.. Huslejen retter sig efter udgifterne på den måde, at den skal være tilstrækkelig stor til at dække ejendommens omkostninger.. Det vil navnlig sige prioritetsydelser og udgifter til renholdelse og administration, skatter og afgifter, vedligeholdelse samt henlæggelser til fornyelser og istandsættelser.. For at kunne leje en bolig i foreningen skal man være medlem.. Opbygning.. Sønderborg Andelsboligforening består af en hovedforening og et antal boligafdelinger samt Håndværkergården, der er en selvstændig afdeling.. Sønderborg Andelsboligforening er en demokratisk forening, som efter vedtægterne styres af beboerne.. Hver afdeling er en selvstændig økonomisk enhed og for hver enkelt afdeling laves et årsregnskab.. Hovedforeningen varetager den daglige administration af afdelingerne, det vil sige udarbejder budgetter og regnskaber, planlægning  ...   for eksempel vaskeri, legepladser og grønne områder.. Beboerne vælger blandt beboerne en afdelingsbestyrelse, som i det daglige har kontakten til administrationen og foreningens hovedbestyrelsen.. Mindst én gang årligt afholdes beboermøde, hvor afdelingens regnskab og budget behandles.. Hér behandles også forslag til ændringer i ordensregler og endelig er der valg til afdelingsbestyrelsen samt repræsentantskabet.. Organisation.. Repræsentantskabet.. Foreningens øverste myndighed er repræsentantskabet, der består af foreningens hovedbestyrelse og de valgte repræsentanter for de enkelte afdelinger.. Repræsentantskabet træffer beslutning om nybyggeri, væsentlige forandringer, nedlæggelse eller salg af en afdeling, ændring af vedtægterne og opløsning af foreningen.. Her træffes også endelig beslutning om hvilken vedlige- holdelsesordning der skal være gældende i foreningen.. Foreningens hovedbestyrelse.. Foreningens hovedbestyrelse har den overordnede ledelse af hvad der vedrører foreningen og dens afdelinger.. Bestyrelsen skal sørge for at foreningens virke følger gældende regler.. Afdelingsbestyrelser.. Afdelingsbestyrelsen fører tilsyn med afdelingens vedligeholdelse.. Inden for det godkendte budget bestemmer afdelingsbestyrelsen hvad der skal laves af vedligeholdelse og forbedringer i afdelingen.. Beslutningen om drift og brug af fælleslokaler, samt fritidsaktiviteter og lignende i afdelingen hører også under afdelingsbestyrelsens arbejdsopgaver.. Opgaverne udføres i et tæt samarbejde med administrationen og ejendomsfunktionærer (i de afdelinger som har ejendomsfunktionær)..

  Original link path: /topmenu/historie.html
  Open archive

 • Title: Hovedbestyrelsen
  Descriptive info: Formand:.. Vivian Engelbredt.. Sigtunagade 34.. Tlf.. 4030 1154.. E-Mail.. engelbredt(at)stofanet.. dk.. Ansvarsafdelinger:.. 04, 17, 19, 22, 24, 23, 26, 33, 34, 46, 71 og 74.. Næstformand:.. Frank G.. Neidhardt.. Ringgade 87.. mobil 6068 0830.. Mail.. Frank_G_N(at)hotmail.. com.. 03, 10, 18, 27, 30, 35, 36, 39 og 43.. Bestyrelsesmedlem:.. Lone Lønholm.. Havretoften 15.. 7443 0095.. loenholm(at)stofanet.. 02, 07, 11, 20, 37, 38 , 52 og 53.. Hermann Jørgensen.. Hvedemarken 31 I th.. 7443 5383.. Fax.. 7343 7813.. sab(at)sab-bolig.. org.. 13, 15, 21, 29, 61, 62, 63, 64 og 67.. Kristine Asmussen.. Kongevej 12, 1.. sal.. kristine.. kongevej(at)gmail.. 01, 06, 09, 16, 40, 41, og 44.. Helmuth Misch.. Mågen 7.. 7442 5287.. helmuthmisch(at)yahoo.. 05,  ...   Referater m.. Referater 2012.. Bestyrelsesmøde den 10.. januar 2012.. Bestyrelsesmøde den 13.. marts 2012.. Bestyrelsesmøde den 7.. maj 2012.. Bestyrelsesmøde den 8.. Bestyrelsesmøde den 12.. juni 2012.. Bestyrelsesmøde den 4.. september 2012.. Bestyrelsesmøde den 9.. oktober 2012.. Bestyrelsesmøde den 6.. november 2012.. Referater 2013.. Bestyrelsesmøde den 22.. januar 2013.. marts 2013.. Bestyrelsesmøde den 14.. maj 2013.. Bestyrelsesmøde den 11.. juni 2013.. Bestyrelsesmøde den 3.. september 2013.. oktober 2013.. Bestyrelsesmøde den 5.. november 2013.. Repræsentantskabsmøder.. Referater 2010.. Repræsentantskabsmøde 27.. maj 2010.. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 2.. december 2010.. Referater 2011.. Repræsentantskabsmøde 26.. maj 2011.. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 1.. december 2011.. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 3.. april 2012.. Repræsentantskabsmøde 24.. Ekstraordinært repræsentantskabsmøde 13.. december 2012.. Referat 2013.. Repræsentantskabsmøde 23..

  Original link path: /topmenu/hovedbestyrelsen.html
  Open archive

 • Title: Sitemap
  Descriptive info: Sitemap.. Udlejningsregler.. Almindelige udlejningsregler.. Særlige udlejningsregler.. Afd.. 1 Viben, Rylen og Hjejlen.. Energimærkning Rylen 1-9.. Energimærkning Viben 1-8.. Se Kort.. Afdelingsbestyrelse.. Vedligeholdelsesreglement.. Ordensregler.. Beboerinformation.. Forretningsorden for afdelingsmøde.. 2 Tjørne- og Pilevænget.. Energimærkning.. Se kort.. (kopi 1).. Vedligeholdelsesregler.. 3 Store og Lille Ringbo.. Energimærkning Ringgade 151.. Energimærkning Ringgade 150.. 4 Mågen og Ternen.. 5 Ringgade 71-87.. 6 Egevænget m.. 7 Ringgade 64-84A.. 9 Alsbo, Ringgade 186-198.. Forretningorden for afdelingsmøde.. 10 Havretoften m.. Energimærkning Enfamiliehuse.. Energimærkning Flerfamiliehuse.. 11 Høj- og Østertoften.. 12 Engtoften m.. 13 Rådmandsløkken m.. 14 Rojumvej og Rønnevænget.. 15 Alsgade, Kloster- og Majløkken.. 16 Bygtoften og Ørstedsgade.. 18 Ryttervænget.. 20 Vølundsgade, Grundtvigs Allé.. Energimaerkning.. 21 Rådmandsløkken.. 22 Kløver- og Hvedemarken.. Link til Sundhed og trivsel.. 24 Søstjernevej m.. 27 Primulavej 1A-15G.. 30 Stenbjergparken.. 33 Jørgensgård.. Energimærkning rækkehusene.. Energimærkning blokkene.. Vedligeholdelsesregler rækkehuse.. Vedligeholdelsesregler etageboliger.. Ordensregler - etageboliger.. Ordensregler - rækkehuse.. 35 Nørager.. 36 Skovvej og Sundwallsgade.. 37 Hjortevej 31-147.. 38 Hjortevej 92-170.. 39 Lyshøj, Nyvang..  ...   53 Kongevej og Perlegade.. Energimærkning Perlegade 97.. Energimærkning Perlegade 95.. Energimærkning Perlegade 94.. Energimærkning Perlegade 93.. Energimærkning Kongevej 12.. Se kort Perlegade.. Se kort Kongevej.. 61 Ovesensvej og Eisingsvej.. 62 Sigtunagade og Nellikevej.. Energimærkning Nellikevej.. Energimærkning Sigtunagade.. Se kort Sigtunagade.. Se kort Nellikevej.. 63 Kærmindevej.. 64 Scharffenbergsgade.. 65 Lavbrinkevej.. 71 Vollerup Øst.. 73 SOLO.. Energimærkning bygn.. 3.. Energimærkning Stengade 14.. Energimærkning Søndergade 38,40,42 og 46.. Energimærkning Sdr.. Havnegade 38-48.. 2.. 5.. 1 og 5.. 2.. 4.. 1 og 4.. 1.. 9 og 10.. Energimærkning Bjerggade 53-55.. Energimærkning Bjerggade 51.. Energimærkning Bjerggade 37-49.. Energimærkning Bjerggade 19.. Lejlighedsplaner.. 74 Vollerup Øst - Nybyggeri.. Svanemosevej 1-5.. Svanemosevej 7 - 11.. Svanemosevej 13 - 17.. Svanemosevej 19 - 23.. Svanemosevej 2-4.. Svanemosevej 6-8.. Svanemosevej 10-12.. Svanemosevej 14-16.. Svanemosevej 18-20.. Svanemosevej 22-24.. Projekt-Zero artikel.. Husorden.. Vedligeholdelse.. Bytte bolig.. Bytte og fremleje.. Blanketter.. Opsigelse af bolig.. Viceværtkontorerne.. Beboerbladet Lydpotten.. SMS service.. Beboertilbud hvidevarer.. Ansøgningsskema.. Se folder.. Se priser, lejlighedsplaner m.. m..

  Original link path: /sitemap.html
  Open archive

 • Title:
  Descriptive info: Side titel: Sønderborg Andelsboligforening..

  Original link path: /print.html
  Open archive

 • Title: Boligsøgende
  Descriptive info: For at få en bolig kræves, at du er opnoteret som boligsøgende på ventelisten som aktiv.. Ønsker du at.. - se lejlighedsplaner m.. - tilmelde dig ventelisten.. - ansøge om bolig.. - se din venteliste.. så gå ind på.. www.. salus-bolig.. Salus Boligadministration Amba er et fælles administrationsselskab for 4 boligorganisationer i det Sønderjyske med i alt ca.. 7.. 500 lejemål..

  Original link path: /boligsoegende.html
  Open archive

 • Title: Boligafdelinger
  Descriptive info: 01 Viben, Ryl.. 02 Tjørne-og.. 03 Store og L.. 04 Mågen og T.. 05 Ringgade 7.. 06 Ege-, Bøge.. 07 Ringgade 6.. 09 Alsbo, Rin.. 10 Havretofte.. 11 Høj- og Øs.. 12 Engtoften,.. 13 Rådmands-.. 14 Rojumvej o.. 15 Alsgade, K.. 16 Bygtoften.. 18 Ryttervæng.. 20 Vølundsgad..  ...   Stenbjergp.. 33 Jørgensgår.. 36 Skovvej og.. 37 Hjortevej.. 38 Hjortevej.. 39 Lyshøj, Ny.. 40 Dannevirke.. 41 Rendsborgv.. 43 UNGDOMSBOL.. 44 ÆLDREBOLIG.. 45 Østerkobbe.. 46 Østerkobbe.. 47 Østerkobbe.. 50 Fiskervæng.. 52 Rebslagerg.. 53 Kongevej o.. 61 Eisingsvej.. 62 Sigtunagad.. 63 Kærmindeve.. 64 Scharffenb.. 65 Lavbrinkev.. 71 Vollerup Ø..

  Original link path: /boligafdelinger.html
  Open archive

 • Title: Beboere
  Descriptive info: Beboerbladet "Lydpotten"..

  Original link path: /beboere.html
  Open archive

 • Title: Login i debatforum
  Descriptive info: Opret profil?.. Har du oprettet en profil her på siden? Hvis ikke kan du gøre det.. lige her.. , og få adgang til et debat forum om din boligafdeling.. Brugerlogin.. Indtast dit brugernavn og kodeord her for at logge ind på websitet:.. Log ind.. Brugernavn:.. Kodeord:.. Har du glemt dit kodeord?..

  Original link path: /login.html
  Open archive •  


  Archived pages: 359