www.archive-net-2013.com » NET » M » MADEINSLOVAKIA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 9 . Archive date: 2013-09.

 • Title: Hospodársky register subjektov SR
  Descriptive info: .. Hospodársky register SR.. Prihlásiť.. |.. Registrácia.. Podmienky používania.. Informácie.. Tieto informácie sú čerpané z verejne dostupných zdrojov a neslúžia na právne účely..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Hospodársky register subjektov SR
  Descriptive info: IČO.. *.. :.. Názov subjektu.. Registračná adresa.. Poštová adresa zhodná s registračnou:.. Poštová adresa:.. Telefón.. E-mail.. Web:.. Riaditeľ / Generálny riaditeľ.. Hlavný predmet podnikania.. Vedľajší predmet podnikania.. Kontaktná osoba pre obchod.. E-mail na osobu pre obchod.. Telefónne číslo na osobu pre obchod.. Počet zamestnancov.. Krajiny exportu:.. Export v percentách:.. Krajiny importu:.. Údaje vyplnil (Meno Prezvisko Funkcia).. Telefónne číslo.. Prístupové meno a heslo, Vám bude pridelené po preverení správnosti vyplnenia registračných údajov.. Ďakujeme!.. Thank you!.. Danke schön!.. návrat | back | zurück..

  Original link path: /registracia/index.php
  Open archive

 • Title: Hospodársky register subjektov SR
  Descriptive info: Podmienky používania Hospodárskeho registra SR.. Hospodársky register SR (ďalej len HR ) je poskytnutý na bezplatné užívanie podnikateľským subjektom za účelom ochrany malých a stredných podnikov pred prípadnou platobnou neschopnosťou spôsobenou nedostatočným prehľadom t.. j.. nedostatkom informácií o budúcom obchodnom partnerovi pri uzatváraní obchodných vzťahov.. HR má slúžiť ako jedna z alternatív pri posudzovaní podnikateľského subjektu (obchodného partnera), ale nie ako výhradný a jediný zdroj informácií pri rozhodovaní.. Údaje obsiahnuté v HR nie je možné použiť na právne účely a slúžia výhradne pre interné potreby zaregistrovaného návštevníka.. Každý zaregistrovaný užívateľ má nárok na zobrazenie 100 reportov.. Po vyčerpaní tohto limitu je užívateľovi prístup na portál odopretý.. V prípade, ak užívateľ má záujem o čerpanie ďalších reportov je mu umožnená opätovná registrácia.. Vymedzenie niektorých pojmov:.. Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.. s.. (ďalej len SIMS, a.. ) je prevádzkovateľom HR, je zároveň aj jeho správcom a disponuje autorskými právami.. Užívateľom je podnikateľský subjekt – malý alebo stredný podnikateľ, ktorý prehlasuje, že nie je:.. a) Spoločnosťou zamestnávajúcou nad 50 zamestnancov, alebo nedosahuje ročný obrat nad 7 miliónov EUR,.. b) Bankovou, alebo finančnou inštitúciou,.. c) Leasingovou spoločnosťou,.. d) Nebankovou finančnou spoločnosťou,.. e) Spoločnosťou, ktorá ponúka rovnaké alebo obdobné informácie, ktoré sú obsiahnuté v HR,.. f) Konzultačnou alebo poradenskou spoločnosťou,.. g) Novinárom, alebo spoločnosťou zastrešujúcou vydavateľov, poprípade spoločnosťou zastrešujúcou média v akejkoľvek forme.. Podnikateľsky subjekt, ktorý svojou dobrovoľnou registráciou prijíma podmienky uvedené v týchto Podmienkach používania HR zároveň dáva súhlas  ...   on alebo jeho zamestnanci zaobchádzali s údajmi získanými z HR tak, aby nedošlo k poškodeniu dobrého mena prevádzkovateľa ani užívateľa.. Užívateľ berie na vedomie, že je oprávnený nahliadnuť do údajov v HR, ale nie je oprávnený vyhotovovať rozmnoženiny, fotokópie alebo inak použiť tieto údaje v takej podobe, ako je ich možné nájsť v HR.. Užívateľ berie na vedomie, že všetky údaje nachádzajúce sa v HR sú informatívneho charakteru a slúžia len ako jeden z faktorov pri rozhodnutiach týkajúcich sa uzatvárania zmlúv a iných operácii týkajúcich sa subjektov nachádzajúcich sa v HR.. Užívateľ si je vedomý toho, že údaje obsiahnuté v HR majú len informatívny charakter a akékoľvek obchodné rozhodnutia predstavujú do určitej miery isté riziko a prevádzkovateľ HR nenesú zodpovednosť za obchodné rozhodnutia prijaté na základe poskytnutých údajov.. HR resp.. údaje v ňom zhromaždené, sú informatívneho charakteru a nie sú určené na právne účely.. Užívateľ berie na vedomie a výslovne súhlasí, že prevádzkovateľ HR sa snaží zaistiť, aby údaje obsiahnuté v HR boli presné a úplné, avšak z dôvodu veľmi veľkého množstva podrobných údajov spracovávaných pri kompilácií informácii a pod vplyvom skutočností, že niektoré údaje sú dodávané zo zdrojov mimo vplyv prevádzkovateľa, ktoré nemôžu byť overené, vrátane informácií poskytovaných priamo subjektom.. SIMS, a.. nenesie zodpovednosť za prípadné chyby v HR , ktoré sú mimo jeho dosah a nejedná sa o úmyselné pochybenie.. Služba poskytovaná prostredníctvom HR nie je právne vymáhateľná a je určená len vybraným subjektom..

  Original link path: /licencia.php
  Open archive

 • Title: Hospodársky register subjektov SR
  Descriptive info: 01.. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE.. a) Obchodný názov.. b) IČO.. c) IČ DPH.. d) DIČ.. e) Mesto.. f) Ulica.. g) PSČ.. h) Okres.. i) Kraj.. j) Web.. k) Domény.. l) E-mail.. m) Telefón.. n) Fax.. 02.. MONITOR ZMIEN, KTORÝ REGISTRUJE POSLEDNÚ ZMENU V POLOŽKÁCH.. a) Stav.. b) Obchodný register Slovenskej republiky.. c) Platobná disciplína.. d) Exekúcia.. e) Mediálna informácia.. 03.. PRÁVNE A MAJETKOVÉ ÚDAJE.. b) Dátum zápisu.. c) Právna forma.. d) Súd.. e) Oddiel.. f) Vložka.. g) Druh vlastníctva.. h) Notársky register záložných práv.. i)  ...   / riaditeľ.. c) Predstavenstvo, Dozorná rada, Konatelia, Spoločníci.. d) Konanie menom spoločnosti.. 05.. PLATOBNÁ DISCIPLÍNA.. a) Záväzky predovšetkým voči: Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam, daňovému úradu, colnej správy.. 06.. HOSPODÁRSKA ČINNOSŤ SUBJEKTU.. a) Sektor.. b) Odvetvie.. c) Hlavný predmet podnikania.. d) Vedľajší predmet podnikania.. e) Predmet podnikania podľa OR.. f) Odbor činnosti – NACE.. g) Produkty.. 07.. MATEMATICKO-ŠTATISTICKÉ MEDZIPODNIKOVÉ POROVNANIE.. a) Porovnanie v odvetví podľa:.. -Produktivity práce a pozícia subjektu v odvetví.. -Tržieb a pozícia subjektu v odvetv.. -Počtu zamestnancov a pozícia subjektu v odvetví..

  Original link path: /info.php
  Open archive

 • Title: Hospodársky register subjektov SR
  Descriptive info: Problém.. Vaše meno.. Predmet:.. Nefunkčný formulár.. Zlé meno a heslo.. Zle zobrazená stránka.. Ostatné..

  Original link path: /problem/index.php
  Open archive

 • Title: Economic Register of Slovak Entities
  Descriptive info: Economic Register of Slovak Entities.. Login.. Registration.. Information.. This information is from publicly available sources and is not instrumental to legal purposes..

  Original link path: /eng/
  Open archive

 • Title: Economic Register of Slovak Entities
  Descriptive info: Registering.. Business name.. Data filled in by (Full name Position).. You will be given an access login and password within 24 hours since registering.. (Monday to Friday)..

  Original link path: /eng/registracia/index.php
  Open archive

 • Title: Economic Register of Slovak Entities
  Descriptive info: Economic Register of Slovak Entities.. IDENTIFICATION.. a) Bussines name.. b) Company ID No.. c) VAT registration No.. d) Tax ID No.. e) City.. f) Street.. g) ZIP.. h) District.. i) Region.. k) Domains.. m) Phone.. MONITOR OF CHANGES.. a) Status.. b) Commercial Register of the Slovak Republic.. c) Solvency.. d) Execution.. e) Media information.. LEGAL AND PROPERTY DETAILS.. b) Date of registration.. c) Legal form.. d) Court.. e) Section.. f) File.. g) Type of ownership.. h) Notary´s register of the right of liens.. i) Establishment – city, street.. j) Registered capital.. PERSONAL  ...   d) Acting on behalf of the company.. SOLVENCY.. a) Obligations in particular to: Social Insurance Company, Health Insurance Companies, Tax Authorities and Customs Authorities.. ECONOMIC ACTUAL.. a) Sector.. b) Line of business.. c) Main subject of enterprise.. d) Additional scope of business.. e) Subjects of enterprise registered in the Commercial Register.. f) Area – NACE.. g) Products.. MATHEMATICAL AND STATISTICAL INTERCOMPANY COMPARISON.. a) Comparison by.. -Labour productivity and status of the entity in segment.. -Incomes and status of the entity in segment.. -Number of the employees and status of the entity in segment..

  Original link path: /eng/info.php
  Open archive

 • Title: Economic Register of Slovak Entities
  Descriptive info: Support.. Name.. Subject:.. Form error.. Incorrect login and password.. Incorrect displayed page.. Other.. Problem..

  Original link path: /eng/problem/index.php
  Open archive


 • Archived pages: 9