www.archive-net-2013.com » NET » I » INFOALB

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 54 . Archive date: 2013-04.

 • Title: Won Hwa Do - Hlavná Stránka
  Descriptive info: .. Žilinský klub WHD.. Žilinský klub vznikol niekedy v auguste v roku 1996, kedy Ján Dzuriš začal trénova najprv len vo vo nej prírode, no v septembri začali tréningy v telocvični SOU v Považskom Chlmci.. Bolo to prvé miesto, kde začali pravidelné tréningy a mohol sa prihlási ktoko vek, kto mal záujem cviči.. Neskôr sa klub s ahoval z miesta na miesto.. Trénovalo sa v Bánovej na futbalovom ihrisku, alebo aj v lese a všade, kde to bolo možné.. Prvý Dojang sa začal stava v Považskom Chlmci, ale pre nevyhovujúce miesto sa pres ahoval na lúku pri sídlisku Hájik, kde má hlavné sídlo doteraz.. Tréningy prebiehajú na Dojangu.. Kontakt: Ing.. Ján  ...   WHD Seminár.. 2003 - Júl - 16.. -18.. WHD Seminár.. 2003 - November - 15.. -16.. 2004 - Marec - 2.. -4.. 2005 - Január - 21.. -23.. 2005 - Február - 12.. -14.. 2005 - Marec - 18.. -20.. 2006 - 2007.. 2007 - Júl - 20.. -28.. WHD Medzinárodný Seminár.. 2008 - Február - 17.. Sústredenie Ružomberok.. 2008 - Apríl - 25.. -26.. 2008 - August - 2.. -3.. Sústredenie Žilina.. 2008 - September 27.. Ružomberok.. 2009 - Máj 8-9 Ružomberok.. 2009 - August 20-25 Sumer Camp.. 2009 - október 12-13 Kórea - Martial art turnament.. (nové).. Majster Ján Dzuriš (v strede) a inštruktori (19.. 9.. 2003).. Vrch Stánky..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Won Hwa Do - Nábor Členov
  Descriptive info: Nábor nových členov - Žilina.. Won-Hwa-Do je kórejské bojové umenie založené na základe kruhového pohybu a univerzálnych prírodných princípov.. Vyučujú sa techniky boja bez zbrane a so zbra ami ako efektívny spôsob sebaobrany a súborné cvičenia podobné tancu ako spôsob pre dosiahnutie vnútornej harmónie a pozitívnej energie.. Bližšie informácie:.. tel: 0908 568 085.. e-mail:.. whd.. za(zavináč)szm.. sk.. jan.. Tréningy:.. Dojang - Pondelok, tvrtok  ...   si so sebou kimono, športový úbor.. !.. Špeciálne tréningové sústredenia :.. Dojang - Národné Tréningové Centrum (NTC) WHD.. Ako nás nájdete?.. Náš dojang sa nachádza ne aleko sídliska Hájik.. Stačí ís busom číslo 6, 7 alebo 16 smerom na Hájik až na konečnú.. A alej vás navedie naša mapa (kliknite na značky pre alšie informácie).. View.. Won Hwa Do Dojang.. in a larger map..

  Original link path: /nabor.html
  Open archive

 • Title: Won Hwa Do - O WHD
  Descriptive info: Základné info o WHD.. Význam znaku WHD.. Podrobnejšie o WHD.. Etika WHD/Legenda.. Rev.. Son Mjong Moon - tvorca filozofie harmónie, ktorá je ideálom bojového umenia Won-Hwa-Do.. Sedemdesiate roky WHD v USA.. Rozhodný muž - životný portrét rev.. Son Mjong Muna, ktorý je vzorom pre cestu bojovníka a národným hrdinom Kórejčanov.. Základné info o Won-Hwa-Do.. Won-Hwa-Do.. doslovne znamená umenie alebo cesta harmónie.. Začiatkom šes desiatych rokov bolo založené v Kórei ve kým majstrom BON KI HANom na podnet jeho duchovného učite a rev.. Son Mjong Muna.. Je to praktický spôsob sebaobrany, ale čo dôležitejšie, je to cesta vybudovania zdravého charakteru a osvietenie mysle a ducha.. Zdôraz uje zdvorilý skromný postoj, ale zlepšuje silnú a odvážnu povahu.. Takisto je to efektívny nástroj učenia sa disciplíne a sebaovládaniu, takto vedie k odstráneniu mnohých spoločenských problémov.. Pôvodný účel tréningu Won-Hwa-Do je pomôc každému účastníkovi sta sa vysoko disciplinovaným jedincom s úplnou jednotou mysle a tela, v centre so srdcom Boha.. Čo je Won-Hwa-Do?.. Ak sa pozriete na fyzické pohyby, môžete vidie , že všetky pohyby sú ahanie a odtláčanie, dávanie a prijímanie.. Túto činnos nazývame - PRINCÍP KRUHOVÉHO POHYBU.. Won-Hwa-Do je bojové umenie, ktoré aplikuje princíp kruhového pohybu v obrane a útoku.. Preto v aka kruhovým rotačným pohybom Won-Hwa-Do dosahuje neobmedzené množstvo foriem v smere, uhle, rýchlosti a sile akéhoko vek útoku a obrany.. Charakteristické črty Won-Hwa-Do.. Vo Won-Hwa-Do sa obrana aj útok uskutoč uje súčasne, nie sú tu rozdelené pohyby.. Všetky pohyby plynú hladko od jedného k alšiemu, prirodzene a harmonicky.. Won-Hwa-Do môže by takto použité ve mi jednoducho a účinne, bez straty energie.. Toto prináša neuverite ný fyzický úžitok.. Celkový systém  ...   ale cesty ako sa mu vyhnú.. DO.. je duchovná cesta.. Tento pojem už bol vysvetlený v prvej časti.. K preh beniu ho ešle.. raz pripomeniem.. DO znamená to dobré vo vnútornom charaktere, ktoré sa vyjadruje.. správaním.. Metafora pre lásku, túto nevysvetlite nú silu, ktorá človeka motivuje k.. nepredstavite ným výkonom.. Každé bytie vo vesmíre má duálnu štruktúru a duálny charakter.. Vonkajšia forma nasleduje vnútorný charakter pohybmi, to znamená, že vnútorný stav je príčinou vonkajšieho konania.. Vo Won Hwa Do kruhové pohyby, obrana a útok podliehajú postupným zmenám rýchlosli, smeru a uhlu.. Základný princíp kruhu sa používa v údere rukou /da a prija /, vo vykročení, v technike hádzania, palicovej a opaskovej technike.. Desatoro cvičenca Woh-Hwa-Do.. Bu silný, aby nič nemohlo naruši tvoje vnútro.. 2.. Rozprávaj o zdrtaví, š astí a prosperite každému, koho stretneš.. 3.. Daj každému pocíti , že je v om niečo vzácneho.. 4.. H adaj na všetko ten najžiarivejší poh ad a tvoj názor uči pravdivým.. 5.. Mysli len na to najlepšie, pracuj pre to najlepšie, dúfaj len v to najlepšie.. 6.. Nadchni sa pre úspech druhých tak ve mi, ako pre svoj vlastný úspech.. 7.. Zabudni na chyby v minulosti a zasa sa za najväčší úspech v budúcnosti.. 8.. Ukazuj stále š astnú tvár a usmej sa na každé živé stvorenie.. 9.. Sústre sa tak intenzívne na svoj vlastný pokrok, že nebudeš ma čas kritizova iných.. 10.. Bu nato ko ve ký v duchu, aby si sa nikdy nenechal vyvies z k udu, nato ko vznešený, aby si sa nenahneval, nato ko silný, aby si sa nebál a tak š astný, aby si neponechal miesto smútku..

  Original link path: /o%20whd.html
  Open archive

 • Title: Won Hwa Do - Foto/Video
  Descriptive info: Foto:.. Ve majster Han Bong-Ki.. Majster Ján Dzuriš.. Foto kolekcia 1.. Foto kolekcia 2.. Ukážky.. Tapety.. Trochu zábavy.. 2010 - Október - 30.. Sústredenie Ru omberok.. 2011 - Máj - Sústredenie Rakúsko.. Video:.. Ukážky sebaobranných techník.. Dvadsa foriem WHD.. Technika 01.. Technika 02.. Technika 03.. Technika 04.. Technika 05.. Technika 06.. Technika 07.. Technika 08.. Technika 09..

  Original link path: /foto.html
  Open archive

 • Title: Won Hwa Do - Najnovšie Info
  Descriptive info: Kniha návštev WHD Klub Žilina..

  Original link path: /info.html
  Open archive

 • Title: Won Hwa Do - Odkazy/Kontakt
  Descriptive info: Slovensko:.. Klub Banská Bystrica - Peter Smolka.. web:.. www.. whd-bb.. szm.. mail:.. whd(zavináč)szm.. Klub Liptovský Mikuláš - Štefan Kubaloš.. whd.. lm.. kubalos_stefan(zavináč)orangemail.. tel: 0908 928 312.. Klub Košice - Róbert Slovák.. wonhwado.. tk.. tel: 0905 392 536.. Klub Martin - Peter Slamka.. PeterSlamka(zavináč)post.. Klub Žilina - Ján Dzuriš.. Svet:.. Írsko -.. http://www.. ie/.. Litva -.. lt/.. Nemecko -.. won-hwa-do.. de/.. de.. Rakúsko -.. at.. Rakúsko Linz -.. vereine-online.. at/wonhwado/.. Svetová WHD Federácia Kórea -.. in/.. Slovinsko -.. info/.. Thajsko -.. nakzooh.. com/wonhwado.. php.. USA -.. geocities.. com/wonhwadousa/..

  Original link path: /odkazy.html
  Open archive

 • Title: Won Hwa Do - Home
  Descriptive info: Žilina's Won-Hwa-Do club.. Žilina's club came into existence at August 1996.. At that time Ján Dzuriš had began with training in wide open space.. In September the trainings began in gymnasium of medium school in Považský Chlmec.. It was the first place, where started steady trainings and everybody who wanted to train Won-Hwa-Do could sign in.. Later the club was moving from place to place.. The trainings were in Bánová on football field, alternatively also in the forest and everywhere, where it was possible.. First Dojang was situated in Považský Chlmec, but it was moved to better place on meadow near habitation Hájik.. Contact: Ing.. dzuris(at)post.. Trainings:.. Basic School-Závodie - Monday 17:00-19:00.. Secondary builder school -  ...   Seminar meetings:.. 1st.. - Žilina's WHD Workshop.. 2003 - July - 16th-18th WHD Workshop.. 2003 - November - 15th-16th WHD Workshop.. 2004 - March - 2nd-4th WHD Workshop.. 2005 - January - 21th-23th WHD Workshop.. 2005 - February - 12th-14th WHD Workshop.. 2005 - March - 18th-20th WHD Workshop.. 2007 - July - 20th-28th WHD International Workshop.. 2008 - February - 17th Workshop Ružomberok.. 2008 - April - 25th-26th Workshop Ružomberok.. 2008 - August - 2nd-3th Summer Camp Žilina.. 2008 - September 27th.. Workshop Ružomberok.. 2009 - May 8-9 Ružomberok.. 2009 - october 12-13 Korea - Martial art turnament.. (new).. Master Ján Dzuriš (in the middle) and instructors (19th of September 2003).. Back to top.. wdict32..

  Original link path: /index%20en.html
  Open archive

 • Title: Won Hwa Do - 1. Žilinký WHD Seminár
  Descriptive info: Žilinký WHD Seminár.. Táto udalos sa konala v novembri 1996 v telocvični v Považskom Chlmci.. Bol to prvý seminár v Žiline a možno aj na Slovensku vôbec v histórii WHD.. Seminár bol vedený vtedy ešte inštruktorom (dnes už majstrom) Jánom Dzurišom.. Zúčastnilo sa okolo 20 až 25 členov.. Prevažná väčšina boli cvičenci zo Žiliny ale účas dop ali aj bratia z Martina, Bratislavy.. Program bol ve mi náročný a prebehlo prvé páskovanie, kde sme mohli získa žlté pásy..

  Original link path: /sk/1.%20whd%20seminar.html
  Open archive

 • Title: Won Hwa Do - 16.-18.júl 2003 WHD Seminár
  Descriptive info: WHD Seminár 16.. - 18.. júl.. V týchto d och sa uskutočnil seminár na pôde Žilinského Dojangu za účasti wonhwadistov z Banskej Bystrice, Košíc, Martina a Žiliny.. Seminár viedol Majster Ján Dzuriš spolu s inštruktormi Petrom Slamkom a Petrom Smolkom..

  Original link path: /sk/2003%20-%20jul%20-%2016.-18.html
  Open archive

 • Title: Won Hwa Do - WHD Seminár 15. - 16. november 2003
  Descriptive info: WHD Seminár 15.. - 16.. november 2003..

  Original link path: /sk/2003%20-%20november%20-%2015.-16.html
  Open archive

 • Title: Won Hwa Do - 2.-4.marec 2004 WHD Seminár
  Descriptive info: WHD Seminár 2.. - 4.. marec 2004..

  Original link path: /sk/2004%20-%20marec%20-%202.-4.html
  Open archive


 • Archived pages: 54