www.archive-net-2013.com » NET » D » DAFYDDAPGWILYM

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 449 . Archive date: 2013-03.

 • Title: Dafydd Ap Gwilym.net
  Descriptive info: .. Webmaster..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: Gwaith Dafydd ap Gwilym
  Descriptive info: Canllawiau’r defnyddiwr.. T.. îm.. y prosiect.. Rhagymadrodd.. Y Cerddi.. Cyhoeddwyd gan Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe.. http://www.. abertawe.. ac.. uk/cymraeg.. Noder fod y wefan hon wedi'i chynllunio i weithio gyda'r porwyr rhyngrwyd canlynol:.. Mozilla Firefox.. ,.. Internet Explorer.. Mae'r wefan yn gweithio gyda fersiwn 3+ y porwr Safari, ond nid yw'n gweithio gyda'r porwr Safari 2.. English..

  Original link path: /index_cym.php
  Open archive

 • Title: Gwaith Dafydd ap Gwilym
  Descriptive info: User Guidelines.. Project Team.. Introduction.. The Poems.. Published by the Welsh Department, Swansea University.. swan.. Please note that this site has been designed to work with the following Internet browsers:.. The site does work with version 3+ of the Safari browser but does.. not.. work with the Safari 2 browser.. Cymraeg..

  Original link path: /index_eng.php
  Open archive

 • Title: Apocryffa
  Descriptive info: Defnyddio'r Wefan.. Cwestiynau Cyffredin:.. Ble caf i fap o’r safle?.. Sut af i at y cerddi?.. Sut galla’i ddod o hyd i’r gerdd rwy’n edrych amdani?.. Pa gymorth sydd i ddeall y cerddi?.. Oes ffordd gyflym o weld darlleniadau’r llawysgrifau?.. Ble mae’r lluniau o’r llawysgrifau?.. Pa luniau eraill sydd ar y safle?.. Sut af i at adrannau yn y Rhagymadrodd?.. Ble mae gwybodaeth am ffynonellau llawysgrifol?.. Sut mae argraffu tudalennau?.. Alla’i symud fframiau o gwmpas a’u gwneud yn fwy?.. Pwy oedd yn gyfrifol am olygu pob cerdd?.. Ble mae gwybodaeth am fanylion technegol?.. Ar ôl i chi ddewis eich iaith ar y sgrin gyntaf, byddwch yn cyrraedd yr hafan.. O’r fan honno gallwch ddarllen ‘Am y Prosiect’ neu fynd yn syth at y Cerddi neu at y Rhagymadrodd.. Ar ôl clicio ar ‘Y Cerddi’ fe welwch ddewislen ar waelod chwith y sgrin â’r teitl ‘Dewis…’.. O dynnu hon i lawr gwelwch restr o’r 170 o gerddi sydd yn y golygiad.. Gallwch ddewis unrhyw un o’r rhain trwy glicio ar y teitl.. Fe welwch fod y ffenestr wedi ei rhannu yn ddwy ffrâm, gyda thestun golygedig y gerdd yn y ffrâm ar ochr chwith y sgrin.. Trwy glicio ar unrhyw linell yn y testun gallwch weld darlleniadau’r prif gopïau llawysgrif yn y ffrâm ar y dde.. Ar draws gwaelod de’r sgrin gwelwch res o opsiynau.. Sylwch fod y ddewislen ‘Dewis…’ yn aros ar waelod ochr chwith y sgrin er mwyn eich galluogi i ddewis mynd at gerdd arall.. Mae’r rhes o opsiynau yn cynnig yr adnoddau isod.. Cliciwch ar y ddolen briodol i ddewis gwahanol opsiynau – gallwch symud o unrhyw opsiwn i opsiwn arall.. ·.. trwy glicio ar ‘ffynonellau’ cewch dabl o’r gronfa ddata sy’n rhestru pob copi llawysgrif o’r gerdd;.. trwy glicio ar ‘stema’ cewch ddeiagram sy’n egluro’r berthynas rhwng y copïau llawysgrif ar gyfer y gerdd honno (ar gonfensiynau’r stemâu gw.. y Rhagymadrodd);.. trwy glicio ar ‘aralleiriad’ cewch aralleiriad mewn Cymraeg modern yn y ffrâm ar y dde yn gyfochrog â’r testun golygedig;.. trwy glicio ar ‘cyfieithiad’ cewch gyfieithiad Saesneg yn y ffrâm ar y dde yn gyfochrog â’r testun golygedig;.. trwy glicio ar ‘awdio’ cewch wrando ar ddarlleniad o’r gerdd.. Gallwch ddilyn y testun golygedig yn y ffrâm chwith.. Dylai’r awdio chwarae’n otomatig ar PC Microsoft Windows.. Gall defnyddwyr PC Microsoft Windows reoli’r chwaraewr awdio yn y ffrâm ar y dde hefyd (gellir rheoli chwarae ac oedi, a lefel y sain).. Dylai defnyddwyr systemau eraill, fel Apple Mac a Linux, glicio ar y ddolen yn y ffrâm ar y dde lle mae’n dweud ‘Chwarae cerdd #.. mp3’ er mwyn clywed yr awdio.. trwy glicio ar ‘nodiadau’ cewch weld rhagarweiniad i’r gerdd (yn y ffrâm ar y dde, yn gyfochrog â’r testun golygedig), gan gynnwys.. lluniau (i’w gweld trwy glicio ar y gair a oleuir), ac o sgrolio i lawr gallwch ddarllen trafodaeth ar y llawysgrifau sy’n cynnwys y gerdd, ystadegau’r gynghanedd, a nodiadau ar y testun yn esbonio geirfa a chyfeiriadaeth;.. trwy glicio ar ‘testunau llawysgrif’ cewch restr o’r testunau sydd wedi’u trawsysgrifio’n llawn;  ...   Yn achos dwy gerdd, rhifau 33 a 73, mae opsiwn arall i’w gael yn y rhes ar waelod y sgrin, sef ‘cynghanedd’.. Trwy glicio ar y gair hwn cewch weld testun o’r gerdd a’r cynganeddion wedi’u hamlygu’n weledol yn y ffrâm ar y dde.. Mae’r botwm ‘dangos / cuddio enw’r gynghanedd’ yn gadael i chi weld enwau’r cynganeddion wrth ymyl y testun.. (Ceir cyflwyniad i’r gynghanedd yn y Rhagymadrodd, gw.. isod.. ).. Mae’r bar sgrolio fertigol yng nghanol y ffenestr yn symud y ffrâm ar y chwith, a’r bar sgrolio ar ochr dde’r ffenestr ar gyfer y ffrâm dde.. Gellir lledu’r naill ffrâm neu’r llall drwy hofran eich cursor dros ochr dde’r bar fertigol yn y canol, ac yna ddal botwm chwith eich llygoden i lawr i’w lusgo ar draws fel y mynnwch.. Gellir printio cynnwys unrhyw ran o’r ffenestr trwy glicio arni a dewis ‘print’ ar eich cyfrifiadur.. Ar rai peiriannau mae printio’n haws o glicio ar yr eicon ‘fersiwn hwylus i’w argraffu’ ar y sgrin.. Mae’r wefan hefyd yn cynnwys nifer o adnoddau sy’n berthnasol i’r golygiad.. Er mwyn mynd at y rhain ewch yn ôl i’r hafan (sydd ar frig y sgrin bob amser) a chliciwch ar ‘Rhagymadrodd’.. Yna fe welwch ddewislen sy’n rhestru’r adrannau fel a ganlyn:.. Hanes y prosiect, sy’n cyflwyno’r tîm ac yn egluro pwy oedd yn gyfrifol am bob rhan o’r gwaith.. Diolchiadau.. Rhestr o’r byrfoddau a ddefnyddir yn y golygiad [botwm ar bob sgrin?].. Llyfryddiaeth sy’n rhestru pob cyhoeddiad yn ymwneud â Dafydd ap Gwilym.. Rhestr o’r 170 o gerddi a gynhwysir yn y golygiad, wedi’u rhannu’n gerddi a ystyrir yn waith dilys Dafydd ap Gwilym (rhifau 1-151) a cherddi ansicr eu hawduriaeth (rhifau 152-170); dosberthir y cerddi dilys yn ôl eu pynciau.. Rhestr o linellau cyntaf y cerddi yn nhrefn yr wyddor.. Rhestr o deitlau’r cerddi yn nhrefn yr wyddor.. Mynegair, sef y rhaglen ‘Concordance’ sy’n caniatáu i chi chwilio am unrhyw air yn y testunau golygedig, a gweld pob enghraifft ohono yn ei gyd-destun.. Y bardd (heb ei gosod eto).. Y cyd-destun llenyddol (heb ei gosod eto).. Crefft y cerddi (heb ei gosod eto).. Cyflwyniad i’r gynghanedd.. Y cefndir cerddorol.. Egwyddorion y testunau golygedig.. Awduraeth y cerddi.. Yr apocryffa, sef rhestr anodedig o 204 o gerddi a gam-briodolir i Ddafydd ap Gwilym mewn llawysgrifau.. Traddodiad y llawysgrifau.. Rhestr gynhwysfawr o’r llawysgrifau sy’n cynnwys cerddi’r golygiad, ynghyd â manylion cryno.. Confensiynau’r trawsysgrifiadau a’r stemâu.. Cronfa ddata y gellir chwilio ynddi yn ôl llawysgrif ac yn ôl cerdd.. Recordiad fideo o gyngerdd a gynhaliwyd ar 4 Ebrill 2007.. Recordiad o lais Syr Thomas Parry yn darllen darn o ‘Y Gwynt’.. Manylion Technegol.. Gwelir y wefan ar ei gorau gyda’r galedwedd a’r feddalwedd ganlynol:.. Monitor 17 modfedd – o leiaf.. Cyfrifiadur gydag o leiaf 256Mb o RAM.. Microsoft Windows 2000 neu’n ddiweddarach, Mac OS X 10.. 2 neu’n ddiweddarach.. Cerdyn graffeg gydag o leiaf 16Mb o RAM wedi’i osod i ddangos ar 32bit (miloedd o liwiau).. Microsoft Internet Explorer 4 ac uwch, Mozilla 4 cydwedd ac uwch, Safari 2 ac uwch..

  Original link path: /canllawiau_cym.php
  Open archive

 • Title: Gwaith Dafydd ap Gwilym
  Descriptive info: Hafan.. y Prosiect.. Cliciwch yma i ddarllen mwy am aelodau'r t.. Cychwynnodd y gwaith ar gerddi Dafydd ap Gwilym gyda phrosiect peilot wedi’i ariannu gan yr AHRB yn 2001–2, pan gyflogwyd Dawn Wooldridge yn gynorthwyydd ymchwil i weithio ar y llawysgrifau cynnar dan oruchwyliaeth yr Athro Dafydd Johnston o Brifysgol Abertawe a Mr Daniel Huws.. Cafwyd grant gan yr AHRB yn 2002 ar gyfer prosiect pedair blynedd i baratoi golygiad llawn.. Arweiniwyd y prosiect gan Dafydd Johnston, a chynhwysai’r tîm dri aelod arall o Adrannau Cymraeg y prifysgolion, sef Dr Huw Meirion Edwards (Aberystwyth), Dr Dylan Foster Evans (Caerdydd) a Dr A.. Cynfael Lake (Abertawe).. Cyflogwyd tri chynorthwyydd ymchwil yn ystod cyfnod y prosiect, sef Dr Sara Elin Roberts (2002–6) a fu’n gyfrifol am lawer o’r gwaith trawsysgrifio llawysgrifau, am ddrafftio’r stemâu, am y llyfryddiaeth ac am lunio’r cronfeydd data; Dr Elisa Moras (2003–4) a gychwynnodd y gwaith o baratoi testunau electronig; a Mr Ifor ap Dafydd (2005–7) a fu’n gyfrifol am osod y rhan fwyaf o’r deunydd ar y wefan.. Adeiladwyd y wefan gan swyddog technegol y prosiect, Mr Alexander Roberts o Wasanaethau Llyfrgell a Gwybodaeth Prifysgol Abertawe.. Rhannwyd y gwaith golygu testun rhwng aelodau’r tîm fel y dangosir yn y tabl isod.. Ychwanegwyd un gerdd ansicr ei hawduraeth ar ôl lansio'r prif olygiad, sef rhif 171, 'Englynion Bardd i'w Wallt', wedi'i golygu gan Ann Parry Owen o'r Ganolfan Uwchefrydiau Cymreig a Cheltaidd.. Nodir awduraeth prif adrannau’r Rhagymadrodd yn y tabl cynnwys.. Carem bwysleisio, serch hynny, fod pawb wedi elwa o gyngor a chymorth gan aelodau eraill y tîm, a bod holl waith y prosiect yn ffrwyth cydweithio clòs.. Agorwyd y wefan mewn cynhadledd ym Mhrifysgol Abertawe, 4 a 5 Ebrill 2007.. Fel rhan o’r dathliadau cynhaliwyd cyngerdd yng Nghanolfan Dylan Thomas gyda Meredydd Evans yn canu tair o gerddi Dafydd ap Gwilym i gyfeiliant telyn Bethan Bryn, a Bill Taylor yn perfformio rhai o geinciau telyn llawysgrif Robert ap Huw.. Mae fideo o’r cyngerdd i’w weld ar y wefan.. ACL = A.. Cynfael Lake.. DFE = Dylan Foster Evans.. DJ = Dafydd Johnston.. EM = Elisa Moras.. HME = Huw Meirion Edwards.. SER = Sara Elin Roberts.. APO = Ann Parry Owen.. Rhif.. Teitl.. Golygydd.. 1.. I’r Grog o Gaer.. DJ.. 2.. Englynion yr Anima Christi.. ACL.. 3.. Y Drindod.. 4.. Lluniau Crist a’r Apostolion.. HME.. 5.. Moliant Llywelyn ap Gwilym.. 6.. Marwnad Llywelyn ap Gwilym.. 7.. Moliant Ieuan Llwyd ab Ieuan Fwyaf.. 8.. Moliant Hywel, Deon Bangor.. 9.. Marwnad Angharad.. 10.. Marwnad Rhydderch  ...   Y Niwl.. 58.. Y Lleuad.. 59.. Y Pwll Mawn.. 60.. Y Llwynog.. 61.. Y Dylluan.. 62.. Y Rhugl Groen.. 63.. Ei Gysgod.. 64.. Y Cloc.. 65.. Y Ffenestr.. 66.. Y Mwdwl Gwair.. 67.. Y Cwt Gwyddau.. 68.. Tri Phorthor Eiddig.. 69.. Y Wawr.. 70.. Lladrata Merch.. 71.. Y Cleddyf.. 72.. Merch yn Edliw ei Lyfrdra.. 73.. Trafferth mewn Tafarn.. 74.. Sarhau ei Was.. 75.. Serch fel Ysgyfarnog.. 76.. Anwadalrwydd.. 77.. Y Mab Maeth.. 78.. Serch Dirgel.. 79.. Y Breuddwyd.. 80.. Ff l a’i Gysgod.. 81.. Saethu’r Ferch.. 82.. Cystudd Cariad.. 83.. Cusan.. 84.. Englynion y Cusan.. 85.. Y Gal.. 86.. Dyddgu.. 87.. Caru Merch Fonheddig.. 88.. Gwahodd Dyddgu.. 89.. Dagrau Serch.. 90.. Achau Hiraeth.. 91.. Y Gainc.. 92.. Dyddgu a Morfudd.. 93.. Breichiau Morfudd.. 94.. Yr Euryches.. 95.. Chwarae Cnau i’m Llaw.. 96.. Taith i Garu.. 97.. Gofyn Cymod.. 98.. Dan y Bargod.. 99.. Talu Dyled.. 100.. Nodwyddau Serch.. 101.. Yr Uchenaid.. 102.. Y Galon.. 103.. Cystudd y Bardd.. 104.. Canu’n Iach.. 105.. Llw Morfudd.. 106.. Gwawd Morfudd.. 107.. Siom.. 108.. Rhag Hyderu ar y Byd.. 109.. Hwsmonaeth Cariad.. 110.. Ddoe.. 111.. Morfudd fel yr Haul.. 112.. Trech a Gais nag a Geidw.. 113.. Yr Het Fedw.. 114.. Gwallt Morfudd.. 115.. Llychwino Pryd y Ferch.. 116.. I Ddymuno Lladd y G r Eiddig.. 117.. Amau ar Gam.. 118.. Y Cariad a Wrthodwyd.. 119.. Edifeirwch.. 120.. Dewis Un o Bedair.. 121.. Angof.. 122.. Caer rhag Cenfigen.. 123.. Rhagoriaeth y Bardd ar Arall.. 124.. Campau Merch.. 125.. Y Bardd yn Onest.. 126.. Cyfeddach.. 127.. Gwayw Serch.. 128.. Erfyn am ei Fywyd.. 129.. Pererindod Merch.. 130.. Merch Ragorol.. 131.. Yr Adarwr.. 132.. Y Drych.. 133.. Y Serch Lladrad.. 134.. Gerlant o Blu Paun.. EM.. 135.. Telynores Twyll.. 136.. Merch o Is Aeron.. 137.. Merched Llanbadarn.. 138.. Merch yn Ymbincio.. 139.. Gwahanu.. 140.. Y Llw.. 141.. Llw Gau.. 142.. Bargeinio.. 143.. Merch Gyndyn.. 144.. Merch Fileinaidd.. 145.. Esgeuluso’r Bardd.. 146.. Disgwyl yn Ofer.. 147.. Cyngor gan Frawd Bregethwr.. 148.. Y Bardd a’r Brawd Llwyd.. 149.. Rhybudd y Brawd Du.. 150.. Morfudd yn Hen.. 151.. Yr Adfail.. 152.. Awdl i Iesu Grist.. 153.. Credo.. 154.. Yr Eos a’r Frân.. 155.. Yr Eos.. 156.. Penwisg Merch.. 157.. Y Fun o Eithinfynydd.. 158.. Y Garreg Ateb.. 159.. Mawl i’r Ceiliog Bronfraith.. 160.. Y Brithyll.. 161.. Y Sêr.. 162.. Y Ceiliog Du.. 163.. Y Frân.. 164.. Y Gog.. 165.. Y Draenllwyn.. 166.. Yn y Winllan.. 167.. I Fam Ifor Hael.. 168.. Ffyddlondeb.. 169.. I Forfudd.. 170.. Ceirw’n Cydio.. 171.. Englynion Bardd i'w Wallt.. APO..

  Original link path: /introduction/timPro_Proteam_cym.php
  Open archive

 • Title: Gwaith Dafydd ap Gwilym
  Descriptive info: Cynnwys y Rhagymadrodd.. Y Bardd.. Y Cyd-destun llenyddol.. Hawlfraint.. Crefft y cerddi.. Cyflwyniad i'r gynghanedd.. Byrfoddau.. Y Cefndir Cerddorol.. Llyfryddiaeth.. Rhaniad thematig y cerddi.. Awduraeth.. Llinellau cyntaf.. Yr Apocryffa.. Teitlau.. Mynegair.. Confensiynau'r trawsysgrifiadau a'r stem.. âu.. Rhestr o'r llawysgrifau.. Cyngerdd 4 Ebrill 2007.. Cronfa ddata llawysgrifau a cherddi.. Llais Syr Thomas Parry yn darllen darn o 'Y Gwynt'..

  Original link path: /introduction/cynnwys_content_cym.php
  Open archive

 • Title: Gwaith Dafydd Ap Gwilym
  Descriptive info: This page uses frames, but your browser doesn't support them..

  Original link path: /cym/3win.htm
  Open archive

 • Title: Apocryffa
  Descriptive info: Using the Website.. Where do I find a map of the site?.. How do I get to the poems?.. How do I find the poem I’m looking for?.. What help can I get to understand the poems?.. Is there a quick way of viewing manuscript readings?.. Where are the manuscript images?.. What other pictures are on the site?.. How do I get to sections in the Introduction?.. Where is information about manuscript sources?.. How do I print pages?.. Can I move frames around and make them bigger?.. Who edited which poems?.. Where do I find information about technical specifications?.. After choosing your language on the first screen, you will arrive at the homepage.. From there you can read ‘About the Project’ or go straight to either the Poems or the Introduction.. When you click on ‘The Poems’ you will see a drop-down menu entitled ‘Choose’ at the bottom left of the screen.. Pulling that down will reveal a list of the 170 poems in the edition.. You can select any one of these by clicking on the title.. The window will then divide into two frames, with the edited text of the poem appearing in the left-hand frame.. Clicking on any line of the text will bring up the readings of the principal manuscript copies for that line in the right-hand frame.. Across the bottom right of the screen you will see a row of options.. Note that the poems menu remains at the bottom left of the screen to enable you to select another poem.. The options offer the resources listed below.. Click on the appropriate button to select the option you require and to move from one to another.. ‘sources’ brings up a table from the database listing all manuscript copies of the poem;.. ‘stemma’ brings up a diagram showing the relationships between the manuscript copies of the poem (for conventions used in the stemmas see Introduction);.. ‘paraphrase’ gives a modern Welsh rendering of the poem in the right-hand frame alongside the edited text;.. ‘translation’ gives an English translation of the poem in the right-hand frame alongside the edited text;.. ‘audio’ enables you to listen to a recorded reading of the poem.. You can follow the edited text in the left-hand frame.. The audio should play automatically on a Microsoft Windows PC.. Microsoft Windows PC users can also control the audio player in the right-hand frame (controls such as play, pause and volume are available).. Users of other operating systems, such as Apple Mac and Linux should click on the link in the right hand frame where it says ‘Play poem #.. mp3’ to hear the audio.. ‘notes’ brings up an introduction to the poem alongside the edited text, with notes explaining references in the poem;.. ‘Welsh notes’ brings up fuller notes in Welsh, including discussion of manuscript sources and textual issues;.. ‘manuscript texts’ provides a list of the texts which are available in full transcription; clicking on  ...   nos 33 and 73, there is a further option available, ‘cynghanedd’, which brings up a separate text demonstrating the.. cynghanedd.. in each line, with the option to show or conceal the names of the various.. cynganeddion.. by clicking on ‘dangos / cuddio cynghanedd’.. (An explication of.. cynghanedd.. is available.. in the Introduction, see below.. The vertical scroll bar in the middle of the window moves the left-hand frame, and the scroll bar on the right of the window moves the right-hand frame.. Either frame can be widened by hovering your cursor over the right edge of the vertical bar in the middle and left clicking to drag it across as you wish.. Any section of the screen can be printed by first clicking on it and then choosing ‘print’ on your computer.. You may find it easier to print by first clicking on the ‘print-friendly’ icon on the screen.. The website also contains a number of resources relating to the edition.. To access these go back to the homepage (which is always available at the top of the screen) and click on ‘Introduction’.. You will then see a drop-down menu listing the following sections:.. The project history, which introduces the team and explains who is responsible for each section of the work.. Acknowledgements.. A list of the abbreviations used in the edition.. A bibliography listing all publications relating to Dafydd ap Gwilym.. A list of the 170 poems included in the edition, divided into those which are considered to be the genuine work of Dafydd ap Gwilym (poems 1–151) and poems of uncertain authorship (152–170); the genuine poems are arranged in group according to subject.. An alphabetical list of first lines of poems.. An alphabetical list of titles of poems.. The ‘Concordance’ package which enables you to search for any word in the edited texts, displaying every example in its context.. The poet (not yet in place).. The literary context (not yet in place).. Metrics (Welsh-language only).. Explication of.. The musical background.. The principles of the edited texts (Welsh-language only).. Authorship of the poems (not yet translated).. The apocrypha, an annotated list of the 204 poems wrongly attributed to Dafydd ap Gwilym in manuscripts.. The manuscript tradition.. A complete list of the manuscripts containing poems in the edition, with concise details.. Conventions used in transcriptions and stemmas.. Database searchable by manuscript and by poem.. Video recording of recital held on 4 April 2007.. Recording of the voice of Sir Thomas Parry reading part of ‘Y Gwynt’.. Technical Specifications.. The website is best viewed with the following computer hardware and software:.. A 17inch monitor - at the very least.. A computer with at least 256Mb of RAM.. Microsoft Windows 2000 or newer, Mac OS X 10.. 2 or newer.. A graphics card with at least 16Mb of RAM set to display at 32bit (thousands of colours).. Microsoft Internet Explorer 4 and above, Mozilla 4 compatible and above, Safari 2 and above..

  Original link path: /canllawiau_eng.php
  Open archive

 • Title: Gwaith Dafydd ap Gwilym
  Descriptive info: Home.. The Project Team.. Click here for more information about members of the team.. Work on the poems of Dafydd ap Gwilym began with a pilot project funded by the AHRB in 2001–2, when Dawn Wooldridge was employed as a research assistant to work on the early manuscripts under the direction of Professor Dafydd Johnston of Swansea University and Mr Daniel Huws.. A further grant was awarded by the AHRB in 2002 for a four-year project to prepare a full edition.. The project team was led by Dafydd Johnston, and included three other members of university Welsh Departments, Dr Huw Meirion Edwards (Aberystwyth), Dr Dylan Foster Evans (Cardiff) and Dr A.. Cynfael Lake (Swansea).. Three research assistants were employed during the period of the project, Dr Sara Elin Roberts (2002–6) who was responsible for much of the manuscript transcription, for drafting the stemmas and the bibliography, and for the content of the databases; Dr Elisa Moras (2003–4) who began  ...   shown in the table below.. One poem of uncertain authorship was added after the launch of the main edition: number 171, 'Englynion Bardd i'w Wallt', edited by Ann Parry Owen from the University of Wales Centre for Advanced Welsh and Celtic Studies.. Authorship of the main sections of the Introduction is noted in the table of contents.. We wish to emphasise, nevertheless, that we have all benefited from the advice and help of other members of the team, and that all the work of the project is the result of close co-operation.. The website was launched at a conference held at Swansea University, 4 and 5 April 2007.. The celebrations included a concert at the Dylan Thomas Centre featuring Meredydd Evans singing three of Dafydd ap Gwilym’s poems accompanied on the harp by Bethan Bryn, and Bill Taylor performing solo harp pieces from the Robert ap Huw manuscript.. A video recording of the concert can be viewed on the website..

  Original link path: /introduction/timPro_Proteam_eng.php
  Open archive

 • Title: Gwaith Dafydd ap Gwilym
  Descriptive info: Contents of Introduction.. The Poet (.. Welsh only.. ).. The Literary context.. Copyright.. Metrics (.. (.. Abbreviations.. The Musical background.. Bibliography.. (Welsh only).. Principles of the edited texts.. Thematic division of poems.. Authorship.. First lines.. The Apocrypha.. Titles.. The Manuscript tradition.. Concordance.. Conventions use in transcriptions and stemmas.. List of manuscripts.. Concert 4 April 2007.. Database of manuscripts and poems.. Recording of Sir Thomas Parry reading part of 'Y Gwynt'..

  Original link path: /introduction/cynnwys_content_eng.php
  Open archive

 • Title: Gwaith Dafydd Ap Gwilym
  Original link path: /eng/3win.htm
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)


 • Archived pages: 449