www.archive-net-2013.com » NET » 3 » 3KCL

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 152 . Archive date: 2013-10.

 • Title: 3KCL - Karstic Cultural Landscapes - Montello, Meailles, Udin Borst)
  Descriptive info: .. sons of..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: 3KCL - Karstic Cultural Landscapes
  Original link path: /home.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: 3KCL - Karstic Cultural Landscapes
  Descriptive info: Project info:.. info@3kcl.. net.. Site info:.. info@sonsof..

  Original link path: /contact/contact.html
  Open archive
 •  

 • Title: 3KCL - Karstic Cultural Landscapes - Project
  Descriptive info: The European Landscape Convention has leaded in the last years at a bigger evaluation of the Landscape as a very interesting theme, as a matter of the whole population and concerning the whole territory.. To make the landscape coming up again, involving actively the population, means firstly to recognise the peculiarities and the uniqueness of each single landscape, as a representation of the.. peculiar and unique relationship between man and environment, in its historical changes.. It requires a wide action of awareness raising and of education.. In this context, the project proposes on the one hand to study and to deep the existing knowledge about one particular category of landscapes, karst landscapes, and, on the other hand, to share this knowledge, so that it can become part of the.. common heritage.. People can in this way know better the resources of their territory.. The school s involvement should represent an effective tool for this diffusion and popularisation action, typical of the Cultura2000 projects.. In this frame, the Museum (that co-ordinates the whole project) plays its role of cultural mediator , between the research and the education worlds.. The uniqueness of karst landscapes, that are widespread but well known only where large caves exists, represents a very interesting experimental field to propose actions devoted to a better knowledge, comparison and popularisation, and to improve the acquisition of more responsibilities towards territorial and environmental matters.. Moreover, the through-time reading of remote and recent changes could lead to re-discover near but often unknown worlds: landscape can do the function of a knot among different cultures and among different generations.. The European  ...   itself.. PHASE 1: RESEARCH.. ACTION 1:.. First co-ordination workshop.. ACTION 2:.. Scientific study of 3 karst landscapes.. ACTION 3:.. Results comparison workshop.. ACTION 4:.. Scientific publication and web site construction.. PHASE 2: EDUCATION.. ACTION 5:.. Contents transmission to the partners-school.. ACTION 6:.. Creation of educational materials by the school-partners.. ACTION 7:.. Implementation of the web site.. ACTION 8:.. Final itinerant exposition.. Promotion of the web site, dissemination of results.. Italy.. STUDY AREA: Montello.. Università di Padova, Dipartimento di Geografia.. Prof.. Ugo Sauro.. Tel.. :.. +39.. 049.. 8274096.. Fax:.. 8274099.. E-mail:.. ugo.. sauro@unipd.. it.. www.. geogr.. unipd.. - Direzione Didattica I Circolo, Montebelluna.. - Direzione Didattica II Circolo.. - Scuola Media Statale, Montebelluna.. digilander.. libero.. it/smsmontebelluna.. - Istituto Professionale di Stato per l Agricoltura e l Ambiente, Montebelluna:.. ipsaa.. - ARPAU.. Slovenia.. STUDY AREA: Udin boršt.. In titut za raziskovanje krasa ZRC SAZU.. Andrej Kranjc.. +386.. 5.. 700.. 1907.. 1999.. kranjc@zrc-sazu.. si.. zrc-sazu.. si/izrk.. - Osnovna šola Antona nidaršica, Ilirska Bistrica:.. www2.. arnes.. si/~soptvici/osazib/nasasola.. htm.. - Šolski center Postojna Srednja šola, Postojna:.. s-ssp.. po.. edus.. - Osnovna šola Pivka, Pivka:.. si/~ospivka.. - Osnovna šola Naklo, Naklo:.. si/~onaklokr.. - Notranjski muzej, Postojna:.. notranjski-muzej.. France.. STUDY AREA: Méailles.. Université de Nice Sophia- Antipolis, Département de Géographie.. Dr.. Philippe Audra.. +33.. 4.. 9484.. 1410.. 9337.. 5430.. audra@unice.. fr.. unice.. fr/umr-espace.. - Ecole Publique Pré martin, Annot.. Museo Civico di Storia Naturale e Archeologia.. Via.. Piave, 51 31044 Montebelluna (TV), Italy.. 0039.. 0423.. 300465.. info@museomontebelluna.. Dott.. Monica Celi.. | Project Leader.. direttore@museomontebelluna.. Benedetta Castiglioni.. | Leader Assistant.. 8274278.. etta.. castiglioni@unipd.. Federica Stocco e Dott.. Sabrina Bombassei Vittor.. | Segreteria Amministrativa.. 617255.. finanziamenti@comune.. montebelluna.. tv..

  Original link path: /project/project-eng/project-eng.html
  Open archive

 • Title: 3kcl - redirect
  Original link path: /forum/forum.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: 3KCL - Karstic Cultural Landscapes - Project
  Original link path: /montello/montello.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: 3KCL - Karstic Cultural Landscapes - Project
  Original link path: /meailles/meailles.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: 3KCL - Karstic Cultural Landscapes - Project
  Original link path: /udin/udin.html
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: 3KCL - Karstic Cultural Landscapes - Project
  Descriptive info: V zadnjih letih Evropska konvencija o pokrajini poudarja, kako pomembno je ceniti pokrajine, kajti to je zelo zanimiva tema, saj se tièe vseh prebivalcev in celotnega ozemlja.. Da bi pokrajino spet primerno cenili in pri tem aktivno anga irali prebivalstvo, je najprej potrebno priznati posebnost in edinstvenost vsake pokrajine posebej kot predstavnika svojskega in edinstvenega razmerja med èlovekom in.. okoljem z upoštevanjem zgodovinskih sprememb.. To zahteva široko akcijo za dvig zavedanja in vzgoje.. V tem kontektstu predlaga projekt na eni strani preuèevanje in poglabljanje obstojeèega znanja o neki doloèeni kategoriji pokrajine, kraške pokrajine, in na drugi strani posredovanje tega znanja, ki naj postane del skupne dedišèine.. Tako bi ljudje bolje spoznali bogastvo svojega okolja.. Udele ba šolarjev predstavlja uèinkovito orodje za razširitev in populariziranje te akcije, kar je tipièno za projekte v okviru Kulture 2000.. V tem okviru igra Muzej (ki je koordinator celotnega projekta) vlogo kulturnega posredovalca med raziskavami in izobra evanjem.. Edinstvenost kraške pokrajine, ki je sicer razširjena, vendar dobro poznana le tam, kjer so velike kraške jame, predstavlja zelo zanimivo poskusno podroèje za  ...   treh razliènih dr av.. Vrednost tega mednarodnega odpiranja vsebuje dvoje vidikov:.. - na znanstveni ravni lahko primerjalne analize treh kraških podroèij prinesejo pomembne rezultate pri razumevanju vloge razliènih dejavnikov za naravni in èloveški razvoj teh pokrajin;.. - na izobra evalni ravni mednarodno odpiranje in izmenjava informacij medšolarji, ki se tièejo njihovega podroèja,.. vsebuje bogate mo nosti na podroèju okoljskega izobra evanja, znanstvenega izobra evanja kakor tudi odgovornega odnosa dr avljanov.. Projekt predvideva uporabo razliènih orodij, tako tradicionalnih kot inovativnih (nove tehnologije).. Postavili bomo spletno mesto, ne samo kot podporo ampak tudi kot zelo uèinkovit naèin, ki naj prika e cilje tega projekta.. FAZA 1: RAZISKAVE.. AKCIJA 1:.. Prva delavnica za sodelovanje.. AKCIJA 2:.. Znanstveno preuèevanje treh kraških podroèij.. AKCIJA 3:.. Delavnica primerjava rezultatov.. AKCIJA 4:.. Znanstvena publikacija in postavitev spletne strani.. FAZA 2: IZOBRA EVANJE.. AKCIJA 5:.. Prenos vsebine partnerskim šolam.. AKCIJA 6:.. Partnerske šole izdelajo izobra evalno gradivo.. AKCIJA 7:.. Izvedba spletne strani.. AKCIJA 8:.. Konèna potujoèa razstava.. Promocija spletne strani, širjenje rezultatov.. Italija.. Podroèje Raziskovanja: Montello.. - ARPUA.. Podroèje Raziskovanja: Udin boršt.. Podroèje Raziskovanja: Méailles..

  Original link path: /project/project-slo/project-slo.html
  Open archive

 • Title: 3KCL - Karstic Cultural Landscapes - Project
  Descriptive info: La Convenzione Europea del Paesaggio ha portato negli ultimi anni a rivalutare il Paesaggio come tema di grande interesse, un fatto che coinvolge l intera popolazione e la totalità dei territori.. Riportare il paesaggio alla ribalta, coinvolgendo attivamente la popolazione, significa innanzitutto riconoscere la tipicità e l unicità di ogni singolo paesaggio, come rappresentazione di tipici e unici modi della relazione tra uomo e ambiente, nella sua evoluzione storica.. Ciò richiede un azione di sensibilizzazione e di educazione di largo raggio.. In quest ottica, il progetto si propone da un lato di studiare e di approfondire le conoscenze relativamente ad una particolare tipologia di paesaggi, quali sono i paesaggi carsici, e dall altro di condividere queste conoscenze affinché diventino patrimonio di un pubblico ampio, pubblico che può diventare più consapevole delle ricchezze del proprio territorio: il rapporto con le scuole si presenta pertanto.. come uno strumento efficace per questa azione di sensibilizzazione e divulgazione, tipica dei progetti europei Cultura 2000.. La presenza del Museo, che gestisce in prima persona il progetto, è particolarmente significativa, per la sua funzione di mediatore culturale tra mondo della ricerca e mondo della divulgazione.. L unicità dei paesaggi carsici, diffusi ma riconosciuti dal grande pubblico solo lì dove si  ...   di tre aree carsiche in rocce conglomeratiche (il Montello in Italia, Méailles in Francia, Udin Boršt in Slovenia) può portare ad importanti risultati per comprendere il ruolo giocato dai diversi fattori nell evoluzione naturale e antropica di questi paesaggi;.. - sul piano didattico ed educativo, l apertura internazionale e lo scambio tra coetanei di informazioni riguardanti il proprio territorio si presenta ricco di potenzialità per l educazione scientifica, l educazione ambientale e l educazione civica.. Il progetto prevede l uso di strumenti diversi, compreso l uso di tecnologie multimediali e della comunicazione attraverso un sito Internet.. Tali strumenti risultano essere non un semplice supporto, ma uno strumento mirato e ricco di potenzialità, con riferimento alle specificità del progetto.. FASE 1: RICERCA.. AZIONE 1:.. Seminario iniziale di coordinamento.. AZIONE 2:.. Studio scientifico di tre paesaggi carsici.. AZIONE 3:.. Seminario di confronto dei risultati.. AZIONE 4:.. Pubblicazione scientifica e allestimento del sito web.. FASE 2: EDUCAZIONE.. AZIONE 5:.. Trasmissione dei contenuti dello studio alle scuole-partner.. AZIONE 6:.. Creazione di materiali didattico-educativi da parte delle istituzioni scolastiche.. AZIONE 7:.. Completamento del sito web.. AZIONE 8:.. Mostra itinerante conclusiva.. Promozione del sito web.. Italia.. AREA DI STUDIO: Montello.. AREA DI STUDIO: Udin boršt.. Francia.. AREA DI STUDIO: Méailles..

  Original link path: /project/project-ita/project-ita.html
  Open archive

 • Title: 3KCL - Karstic Cultural Landscapes - Project
  Descriptive info: La convention européenne du paysage a amené une prise en compte renforcée du paysage intégrant l'ensemble de la population et du territoire.. La revitalisation du paysage, qui nécessite une participation active des populations, implique tout d'abord une reconnaissance des particularités et de l'unicité de chaque type élémentaire de paysage, comme une résultante particulière et unique des relations homme-environnement au cours de.. l'évolution historique.. Ceci implique ensuite la mise en uvre d'une vaste campagne de formation afin d'attirer l'attention des populations.. Dans ce contexte, le projet propose d'une part d'étudier et d'approfondir les connaissances sur un aspect particulier du paysage, les paysages karstiques, et d'autre part de faire partager cette connaissance, de manière à l'intégrer dans l'héritage commun.. C'est ainsi que les populations pourront mieux s'approprier cet.. héritage commun, mieux connaître les ressources de leur territoire.. L'implication des écoles doit représenter un outil performant pour la diffusion et la popularisation de cette action, typique des projets " Culture 2000 ".. Dans ce cadre, le Muséum de Montebelluna (Italie), coordinateur du projet, joue un rôle de médiateur culturel entre la recherche et le monde de l'éducation.. L'unicité des paysages karstiques, qui sont en général très fréquents, mais bien connus seulement lorsqu'ils recèlent des grottes importantes, représente un  ...   l'implication de chercheurs et d'écoles de trois pays.. La valeur de cette ouverture internationale combine deux aspects :.. - au niveau scientifique, l'analyse comparée de trois régions karstiques doit amener des résultats importants dans la compréhension du rôle des différents facteurs qui modèlent le paysage, tant humains que naturels.. - Pour la formation, l'ouverture internationale et.. l'échange entre les élèves d'informations sur leurs territoires respectifs est riche de potentialités dans le domaine de l'éducation environnementale, scientifique et également citoyenne.. Ce projet met en oeuvre différents outils, tant traditionnel qu'innovant, notamment par l'emploi des nouvelles technologies.. Un site internet sert non seulement de support au projet, mais surtout d'outils effectif permettant la mise en uvre des objectifs du projet.. PHASE 1: RECHERCHE.. 1er séminaire de coordination.. Étude scientifique des 3 paysages karstiques.. Séminaire de comparaison des résultats.. Publication scientifique et construction du site web.. Transmission des connaissances aux écoles partenaires du projet.. Fabrication de matériel pédagogique par les écoles.. Alimentation du site web.. Exposition de clôture itinérante, promotion du site web, dissémination des résultats.. Italie.. ZONE D'ÉTUDE: Montello.. Université de Padoue, Département de géographie.. - Direction Didactique, Montebelluna.. - Institut Professionnel d'Etat pour l'Agriculture et l'Environnement de Montebelluna:.. Slovénie.. ZONE D'ÉTUDE: Udin boršt.. ZONE D'ÉTUDE: Méailles..

  Original link path: /project/project-fra/project-fra.html
  Open archive •  


  Archived pages: 152